Mosque

Mosque
Tokyo

Tokyo Camii
1-19 Oyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0065
+81-(0)3-5790-0760

Dar Al-Arqam Masjid
1-9-12 Higashiasakusa, Taito-Ku, Tokyo 111-0025
+81-(0)3-3871-6061

Yokohama

Ja’me Masjid Yokohama
1-31-13 Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama 224-0025

Kyoto

Kyoto Masjid
92 Miyagaki-cho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-0853
+81-(0)75-231-3499